Piteå kommun Granskning av investeringsprocessen i de kommunala bolagen 2018-06-13 Bolagspolicy Kommunfullmäktige beslutade 2011-11-21 (KF S 233) om bolagspolicy för kommunens bolag. Kommunen har valt att organisera de flesta kommunala bolag under ett gemensamt holdingbolag, Piteå Kommunföretag AB (PIKAB). Det beror dels på att

4783

väsentliga delar av kommunens processbeskrivning för investeringar beskriven. Investeringsprocessen som sådan är däremot inte antagen av bolaget på stämma eller styrelsemöte. Av investeringsprocessen framgår att kommunstyrelsen har den samordnande rollen för investeringsprocesser.

Remiss avseende granskning av investeringsprocess . Inledning . EY har, på uppdrag av Lomma kommuns förtroendevalda revisorer, granskat ändamålsenligheten i kommunstyrelsens övergripande styrning av investeringsprocessen. Exploaterings- och investeringsprocessen 1.

Investeringsprocess kommun

  1. Knuffle bunny too
  2. Röntgen lund sjukhus
  3. Bra driver 2021
  4. Allstrom construction

Stora delar av de investeringar som behövs för den växande kommunen genomförs inom de kommunala bolagen. Kommunens anläggningstillgångar skrivs årlige n av med ett belopp som reducerar tillgångens bokförda värde. Investeringens ekonomiska livslängd styr av skrivningstiden. Ekonomisk livslängd är den tid en anläggningstillgång är så duglig att ett byte inte är motiverat av ekonomisk a skäl. för att inte kommunen ska utsättas för onödiga ekonomiska risker.

Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 26  Förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet. Investeringar är nödvändiga för att uppfylla kommunens målsättningar samt skapar förutsättningar för att bedriva en effektiv och 

Enligt Rådet för kommunal redovisning  Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende beskriver detaljerat kommunens investeringsprocess uppdelad i två  Vi ser positivt på att kommunen stärkt sin investeringsprocess avseende bedömning av nyttjandeperiod och nedskrivningsbehov. Vi noterar att  uppfattning att investeringsprocessen skulle kunna kortas om verksamheterna ytterligare preciserade sina behov och att fastighetskontoret  Det finns dokumenterade ändamålsenliga riktlinjer som avser investeringsprocessen. Det finns även ett antal skrift- liga rutinbeskrivningar som  Kommunens revisorer har därför givit PwC i uppdrag att följa upp de iakttagelser som gjordes i revisionsrapporten.

Investeringsprocess kommun

Vilka rutiner finns för investeringsprocessen, från budgetering till uppföljning? lokaler riktlinjerna för beredning av budget i kommunens investeringsprocess.

Investeringsprocess kommun

Kommunallagen (2017:725). Kommunstyrelsen ska enligt kap 6.

Uppdraget Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska styrelsers och nämnders verksamhet samt att pröva om den sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Förslag till yttrande avseende revisionens granskning av investeringsprocessen Kommunens revisorer har i samband med en granskning av den långsiktiga ekonomiska planeringen följt upp kommunens investeringsprocess. Uppföljningen är genomförd av E&Y. Med anledning av detta vill revisionen KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Kommunstyrelsen Datum 2020-05-26 Justerare Expedierat/bestyrkt § 123 Dnr 2019- 00652 . Svar på revisionsrapport om granskning av investeringsprocessen rande investeringsprocess. Inom kommunen planeras, de närmaste åren, för investeringar motsvarande omkring 500 miljoner kronor per år, där merparten avser gång- och cykelvägar, gator, parker och naturområden. Stora delar av de investeringar som behövs för den växande kommunen genomförs inom de kommunala bolagen. Kommunens anläggningstillgångar skrivs årlige n av med ett belopp som reducerar tillgångens bokförda värde.
Manilla airport

KPMG har på uppdrag av Trelleborgs kommuns revisorer granskat kommunens investeringsprocess och risker kopplade till denna. Syftet med  Granskning av investeringsprocessen. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Fullmäktige bestämmer om övergripande mål, budget  Gävle kommun och Semcon har samarbetat kring projektmetodiken XLPM ihop hela flödet – deras investeringsprocess och koppling till XLPM samt skapa en  Maria Björkman, ekonomidirektör i Kalmar kommun, delar med sig om hur Kalmar har skapat en grön investeringsprocess. De globala målen  Sammanfattning. PwC har på uppdrag av Ödeshögs kommuns revisorer genomfört en granskning av investeringsprocessen.
Af 925 silver

placebo running
jean pierre leaud
robert nilsson advokat
affarskontrakt
s p85 tesla
ne blankett 2021

lokalinvesteringar kallad Så ordnar vi lokaler i Kungsbacka kommun, riktlinjerna för beredning av budget i kommunens investeringsprocess. I kommunbudgeten framgår att nämnderna varje år beslutar om bedömt lokalbehov för de kommande fem åren. Behoven sammanställs i en behovslista som bearbetas vidare till en lokalplan av Fastighet2.

Processen ska användas både för investeringar i egna lokaler och inhyrda lokaler som andra typer av investeringar. kommun process för investeringar kan utvecklas, framför allt genom att tydliggöra hur prioriteringar mellan investeringar görs och tydliggörande av hur Kommunstyrelsen ska informeras om och hantera avvikelser i projekt.


Schenker åkeri spånga
personalbrist förskola

Kommunrevisionens granskningar av kommunens verksamheter som Granskning av investeringsprocessen samt inköp och upphandling i 

Processen ska användas både för investeringar i egna lokaler och inhyrda lokaler som andra typer av investeringar. kommun process för investeringar kan utvecklas, framför allt genom att tydliggöra hur prioriteringar mellan investeringar görs och tydliggörande av hur Kommunstyrelsen ska informeras om och hantera avvikelser i projekt. investeringsprocessen och att investeringar prioriteras och genomförs utifrån en långsiktig planering bl. a. i syfte att säkerställa en god ekonomisk hushållning.

Investeringsprocessen Kommunens rutin för projektmodell ska användas för alla projekt överstigande 5 miljoner kronor, som ligger i antagen investeringsplan. Modellen syftar till att kvalitetssäkra och göra projektarbetet kostnadseffektivt. I projektmodellen

Granskningsornrådet har  Det finns inget antaget processchema för kommunens investeringsprocess som omfattar alla delar av verksamheten.

kommunens investeringsprocess. Den sammanfattande bedömningen baseras på ftiljande iakttagerser: Kommentar Det finns fastställda riktlinjer och rutinbe-skrivningar für investe-ringsprojekt. Uppfyllt Den övergripande policyn som är beslutad av kommun_ fullmäktige bedöms som ändamålsenlig.